Statut Fundacji SWAP – Spontaniczne Warsztaty Artystyczno – Praktyczne

 
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Fundacja SWAP – Spontaniczne Warsztaty Artystyczno – Praktyczne, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu. 
§2
Fundacja została ustanowiona przez: Michała Łyszkowskiego zwanego dalej Fundatorem
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
§5
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§6
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja współpracuje z krajowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania. 
 3. Fundacja współpracuje z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania. 
§7
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego oraz Prezydent m.st. Warszawy
§8
Fundacja  może używać pieczęci, godła, flagi, barwy, odznaki i znaki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§9
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
 
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§10
 1. Celem Fundacji jest:
 1. Działalność społeczna i aktywizacja młodzieży na terenie Warszawy
 2. Promocja kultury i sztuki i inspirowanie do jej tworzenia
 3. Edukowanie młodych mieszkańców Warszawy i inspirowanie ich do poszukiwania nowych hobby i samorozwoju
 4. Promocja początkujących artystów i prelegentów i ułatwienie im odnalezienia się w warszawskiej infrastrukturze kulturalnej
 5. Promocja i organizacja wolontariatu
 6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym
 7. Szerzenie pożytecznych społecznie idei i postaw
 8. Działalność na rzecz polityki młodzieżowej i swobód obywatelskich
 
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 
 1. Prowadzenie serii warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania projektami, myślenia kreatywnego i pracy grupowej na rzecz miasta.
 2. Utworzenie stałego miejsca, służącego artystom i prelegentom jako akcelerator i umożliwiającego im promocję swoich działań, nawiązywanie kontaktów biznesowych i samorozwój
 3. Budowanie stałej społeczności, kierującej się wartościami wzajemnej współpracy, pomocy i wymiany umiejętności
 4. Organizowanie oraz udział w  konferencjach, seminariach, warsztatach i szkoleniach z zakresu problematyki społecznej oraz dotyczących zarządzania organizacją pozarządową
 5. Wspieranie finansowe młodych artystów poprzez fundowanie sal warsztatowych, materiałów kreatywnych i promocji medialnej ich działalności
 6. Promocja aktywnej twórczo postawy poprzez organizowanie wydarzeń plenerowych i zapraszanie wolontariuszy do udziału w tworzeniu warsztatów 
 7. Ułatwianie artystom rozpowszechniania ich prac przez organizację wystaw i aukcji
 8. Organizowanie konkursów z nagrodami w celu zachęcenia młodzieży do artystycznego udzielania się
 9. Prowadzenie badań społecznych i upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki społecznej, sztuki i edukacji
 10. Organizowanie miejsc pracy dla osób rekrutujących się z placówek Fundacji.
 11. Współpraca z organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi, administracją rządową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, a także podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i osobami fizycznymi – w zakresie objętym celami Fundacji
 12. Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej z wykorzystaniem billboardów, plakatów, ulotek, środków masowego przekazu i własnych publikacji.
 13. Organizacja festiwali artystycznych
 14. Organizacja konferencji i kongresów
 15. Wydawanie publikacji i felietonów
 16. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 17. Pozaszkolne formy edukacji oraz zajęć socjalnych i rekreacyjnych (w szczególności kursy, szkolenia wyjazdowe, zajęcia plenerowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych)
 18. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (w szczególności kursy i zajęcia ze sztuki, teatru i muzyki i warsztaty manualne)
 19. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu myślenia kreatywnego i tworzenia projektów społecznych
 20. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych i wiązania się grup teatralnych
 21. Działalność kółek naukowych
 22. Publikacja felietonów, prac pisemnych i publikacji własnych i beneficjentów Fundacji
 23. Pozostała działalność wydawnicza
 24. Pozostała działalność związana z promocją sztuki, kultury i działalnością artystów
 
 1. Działalność wymieniona w ustępie 1 i 2 będzie prowadzona jako nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego
 
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§11
 1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) oraz wszelkie inne mienie (ruchomości i nieruchomości), środki finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Przychody Fundacji pochodzą z:
 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji , subwencji od osób prawnych
 3. Zbiórek publicznych
 4. wpływów z działalności gospodarczej – jeżeli Fundacja prowadzi działalność gospodarczą,
 5. majątku fundacji.
 6. Z odsetek i lokat bankowych
 7. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
 1. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową i nie może zostać podzielona między członków zarządu fundacji.
Rozdział IV. Władze Fundacji
§12
Władzami Fundacji są:
 1. Fundator
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 
Zarząd 
 §13
 1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 osób – w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony
 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 3. złożenia pisemnej rezygnacji
 4. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 5. śmierci członka Zarządu.
 6. odwołania przez Fundatora
 7. Członkami Zarządu mogą zostać wybrane osoby które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe.
§14
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. zatwierdzanie głównych kierunków działań Fundacji
 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 3. realizacja celów statutowych,
 4. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 5. sporządzanie budżetu i planów pracy – następnie ich realizowanie,
 6. zarządzanie majątkiem Fundacji,
 7. opracowywanie planu działalności Fundacji, 
 8. opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji
 9. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 10. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 11. wnioskowanie do Fundatora o likwidację Fundacji.
 12. Nawiązywanie współpracy z nowymi darczyńcami i sponsorami
 13. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 
§15
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 1 miesiąc
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą jednomyślnych uchwał. 
 
Sposób reprezentacji
§16
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§17
Zabronione jest:
 1. a) udzielenia pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi członkowie, fundatorzy, członkowie organów, oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. b) przekazywania swojego majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. d) zakup towarów, lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów, lub pracownicy, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
§18
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 
§19
Fundator podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu oraz ustala procedurę likwidacyjną, uwzględniając w szczególności propozycje Zarządu 
 1. Fundator podejmują decyzje w sprawie pozostałego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Zarządem.
 
§20
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach lub na realizację konkretnych celi, które są celami statutowymi Fundacji.
Podpis Fundatora         

“W razie pytań zapraszamy do kontaktu!”

– Gustav; Maskotka Varsztatovni