fbpx

Statut Fundacji Varsztatovnia

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Varsztatovnia, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu. 

§ 2

Fundacja została ustanowiona przez: Michała Łyszkowskiego zwanego dalej Fundatorem

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej

§ 6

  1. Fundacja posiada osobowość prawną.
  2. Fundacja współpracuje z krajowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania. 
  3. Fundacja współpracuje z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania. 

   

  § 7

  Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego oraz Prezydent m.st. Warszawy

  § 8

  Fundacja  może używać pieczęci, godła, flagi, barwy, odznaki i znaki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  § 9

  Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

  Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

  § 10

  1. Celem Fundacji jest:
  1. Działalność społeczna i aktywizacja młodzieży na terenie Warszawy
  2. Promocja kultury i sztuki i inspirowanie do jej tworzenia
  3. Edukowanie młodych mieszkańców Warszawy i inspirowanie ich do poszukiwania nowych hobby i samorozwoju
  4. Promocja początkujących artystów i prelegentów i ułatwienie im odnalezienia się w warszawskiej infrastrukturze kulturalnej
  5. Promocja i organizacja wolontariatu
  6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym
  7. Szerzenie pożytecznych społecznie idei i postaw
  8. Działalność na rzecz polityki młodzieżowej i swobód obywatelskich
  1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  Nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

  1. Prowadzenie serii warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania projektami, myślenia kreatywnego i pracy grupowej na rzecz miasta.
  2. Utworzenie stałego miejsca, służącego artystom i prelegentom jako akcelerator i umożliwiającego im promocję swoich działań, nawiązywanie kontaktów biznesowych i samorozwój
  3. Budowanie stałej społeczności, kierującej się wartościami wzajemnej współpracy, pomocy i wymiany umiejętności
  4. Organizowanie oraz udział w  konferencjach, seminariach, warsztatach i szkoleniach z zakresu problematyki społecznej oraz dotyczących zarządzania organizacją pozarządową
  5. Wspieranie finansowe młodych artystów poprzez fundowanie sal warsztatowych, materiałów kreatywnych i promocji medialnej ich działalności
  6. Promocja aktywnej twórczo postawy poprzez organizowanie wydarzeń plenerowych i zapraszanie wolontariuszy do udziału w tworzeniu warsztatów 
  7. Ułatwianie artystom rozpowszechniania ich prac przez organizację wystaw i aukcji
  8. Organizowanie konkursów z nagrodami w celu zachęcenia młodzieży do artystycznego udzielania się
  9. Prowadzenie badań społecznych i upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki społecznej, sztuki i edukacji
  10. Organizowanie miejsc pracy dla osób rekrutujących się z placówek Fundacji.
  11. Współpraca z organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi, administracją rządową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, a także podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i osobami fizycznymi – w zakresie objętym celami Fundacji
  12. Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej z wykorzystaniem billboardów, plakatów, ulotek, środków masowego przekazu i własnych publikacji.
  13. Organizacja festiwali artystycznych
  14. Organizacja konferencji i kongresów
  15. Wydawanie publikacji i felietonów
  16. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  17. Pozaszkolne formy edukacji oraz zajęć socjalnych i rekreacyjnych (w szczególności kursy, szkolenia wyjazdowe, zajęcia plenerowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych)
  18. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (w szczególności kursy i zajęcia ze sztuki, teatru i muzyki i warsztaty manualne)
  19. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu myślenia kreatywnego i tworzenia projektów społecznych)
  20. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych i wiązania się grup teatralnych
  21. Działalność kółek naukowych
  22. Publikacja felietonów, prac pisemnych i publikacji własnych i beneficjentów Fundacji
  23. Pozostała działalność wydawnicza
  24. Pozostała działalność związana z promocją sztuki, kultury i działalnością artystów

  Odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

  1. Organizowanie oraz udział w  konferencjach, seminariach, warsztatach i szkoleniach z zakresu problematyki społecznej oraz dotyczących zarządzania organizacją pozarządową
  2. Promocja aktywnej twórczo postawy poprzez organizowanie wydarzeń plenerowych i zapraszanie wolontariuszy do udziału w tworzeniu warsztatów 
  3. Ułatwianie artystom rozpowszechniania ich prac przez organizację wystaw i aukcji
  4. Współpraca z organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi, administracją rządową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, a także podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i osobami fizycznymi – w zakresie objętym celami Fundacji
  5. Prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej z wykorzystaniem billboardów, plakatów, ulotek, środków masowego przekazu i własnych publikacji.
  6. Organizacja festiwali artystycznych
  7. Organizacja konferencji i kongresów
  8. Wydawanie publikacji i felietonów
  9. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  10. Pozaszkolne formy edukacji oraz zajęć socjalnych i rekreacyjnych (w szczególności kursy, szkolenia wyjazdowe, zajęcia plenerowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych)
  11. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (w szczególności kursy i zajęcia ze sztuki, teatru i muzyki i warsztaty manualne)
  12. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu myślenia kreatywnego i tworzenia projektów społecznych)
  13. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych i wiązania się grup teatralnych
  14. Publikacja felietonów, prac pisemnych i publikacji własnych i beneficjentów Fundacji
  15. Pozostała działalność wydawnicza
  16. Pozostała działalność związana z promocją sztuki, kultury i działalnością artystów

   

  Rozdział III. Działalność gospodarcza

  § 11

  1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
  2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
  3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: 
  1. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z (w szczególności sprzedaż materiałów edukacyjno – kulturalnych do samodzielnej nauki w formie usługi elektronicznej)
  2. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.11.Z (w szczególności sprzedaż materiałów edukacyjno – kulturalnych do samodzielnej nauki w formie usługi elektronicznej)
  3. Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z (w szczególności organizacja niestandardowych wydarzeń na zlecenie firm i organizacji dla grup uczestników zapewnionych przez klienta)
  4. Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni – 93.29.A (w szczególności organizacja niestandardowych wydarzeń na zlecenie firm i organizacji dla grup uczestników zapewnionych przez klienta)
  5. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 93.29.B (w szczególności organizacja niestandardowych wydarzeń na zlecenie firm i organizacji dla grup uczestników zapewnionych przez klienta)
  6. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 86.90.E (w szczególności działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów)

  Rozdział IV. Majątek i dochody Fundacji

  § 12

  1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) oraz 1000 zł (tysiąc złotych) z funduszu statutowego które przeznacza się na działalność gospodarczą i wszelkie inne mienie (ruchomości i nieruchomości), środki finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.
  2. Przychody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji , subwencji od osób prawnych
  3. zbiórek publicznych
  4. wpływów z działalności gospodarczej
  5. majątku fundacji.
  6. z odsetek i lokat bankowych
  7. odpłatnej działalności pożytku publicznego
  1. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową i nie może zostać podzielona między członków zarządu fundacji.

  Rozdział V. Organy Fundacji

  § 13

  Organami Fundacji są:

  1. Fundator
  2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
  3. Rada Fundacji, zwana dalej Radą

  Zarząd 

  § 14

  1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 osób – w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony
  2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

   a) złożenia pisemnej rezygnacji
   b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
   c) śmierci członka Zarządu.
   d) odwołania przez Fundatora

  3. Członkami Zarządu mogą zostać wybrane osoby które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe.
  4. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie wszystkich jego członków na skutek ich rezygnacji, odwołania, śmierci lub z innych powodów – skutkującego wakatem wewnątrz Zarządu – Fundator powołuje nowy skład Zarządu na mocy uchwały Fundatora lub jego następcy prawnego.

  § 15

   1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
   2. Do kompetencji Zarządu należy:
   1. zatwierdzanie głównych kierunków działań Fundacji
   2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
   3. realizacja celów statutowych,
   4. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
   5. sporządzanie budżetu i planów pracy – następnie ich realizowanie,
   6. zarządzanie majątkiem Fundacji,
   7. opracowywanie planu działalności Fundacji, 
   8. opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji
   9. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
   10. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
   11. wnioskowanie do Fundatora o likwidację Fundacji.
   12. Nawiązywanie współpracy z nowymi darczyńcami i sponsorami
   13. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
   1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

   § 16

   1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 1 miesiąc
   2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 
   3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
   4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą jednomyślnych uchwał. 

   Rada Fundacji

   § 17

   1. Fundacja może powołać Radę Fundacji która jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
   2. Rada Fundacji składa się z od 1 do 8 osób i w jej skład wchodzi Przewodniczący oraz Członkowie
   3. Członków Rady Fundacji (w tym jej Przewodniczącego) powołuje i odwołuje Fundator lub jego następca prawny. Członkowie Rady Fundacji i Przewodniczący powoływani są na czas nieoznaczony
   4. Organ Rady Fundacji jest fakultatywny – jego ustanowienie nie jest obowiązkowe
   5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
    a) złożenia pisemnej rezygnacji
    b) śmierci członka Rady Fundacji
    c) odwołania przez Fundatora

   Sposób reprezentacji

   § 18

   Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu oraz Rady Fundacji działający samodzielnie.

   Rozdział. VI. Postanowienia końcowe

   § 19

   Zabronione jest:

   a) udzielenia pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi członkowie, fundatorzy, członkowie organów, oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

   b) przekazywania swojego majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

   c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

   d) zakup towarów, lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów, lub pracownicy, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż rynkowe.

   § 20

   Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

   § 21

   1. Fundator podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu oraz ustala procedurę likwidacyjną, uwzględniając w szczególności propozycje Zarządu 
   2. Fundator podejmują decyzje w sprawie pozostałego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Zarządem.

   § 22

    Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach lub na realizację konkretnych celi, które są celami statutowymi Fundacji.

    Podpis Fundatora         

    „W razie pytań zapraszamy do kontaktu!”

    – Gustav; Maskotka Varsztatovni