fbpx

Regulamin świadczonych usług

Oraz polityka prywatności

Poniższy regulamin obowiązuje uczestników zapisanych od dnia 29.10.2020 włącznie. Żeby zobaczyć regulamin obowiązujący uczestników dokonujących zakupu przed tym terminem – kliknij tutaj.

Regulamin warsztatów

 1. Organizatorem warsztatów jest Fundacja Varsztatovnia z siedzibą przy ul. Dzielnej 5 (lokal użytkowy) w Warszawie (KRS 0000740077 NIP: 1182177063) posługująca się nazwą handlową i znakiem towarowym “Varsztatovnia“, zwana dalej Organizatorem.

 2. Warunkiem uczestniczenia w warsztatach jest wysłanie zgłoszenia, akceptacja zgłoszenia przez organizatora i uiszczenie opłaty w terminie wyznaczonym na stronie zapisów.

 3. Ilość uczestników biorących udział w poszczególnych projektach warsztatowych jest ograniczona. Potwierdzeniem uczestnictwa jest mailowe potwierdzenie otrzymania wpłaty wysłane przez Organizatora.

 4. Opłat można dokonywać przez system zapisowy dostępny na stronie internetowej Organizatora lub, jeśli nie jest to możliwe – przelewem tradycyjnym (nie dotyczy płatności ratalnej). W przypadku przelewu tradycyjnego prosimy o zatytułowanie wpłaty imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą lub numerem grupy.

 5. Organizator ma prawo do odwołania warsztatów w przypadku niezebrania grupy warsztatowej – w takim przypadku Uczestnikom wystawiane są vouchery zapisowe w wysokości wpłaconej kwoty, lub – jeśli uczestnik wyrazi chęć zwrotu w przeciągu 3 miesięcy od wystawienia vouchera – zwracane są kwoty wpisowe. Jeśli uczestnik wykorzysta taki voucher do zapisu na zajęcia, aplikują się warunki zwrotu jak przy zwykłym zapisie, ze zwrotem kwoty na voucher.

 6. Po dokonaniu zapisu na zajęcia Organizator może dokonać zwrotu częściowego, jeśli Uczestnik poinformuje go o nieobecności na wybranych spotkaniach przed rozpoczęciem warsztatów (przed pierwszymi zajęciami grupy). W przypadku warsztatów złożonych z dwunastu trzynastu lub więcej zajęć możliwe jest uzyskanie zwrotu za maksymalnie dwie planowane nieobecności, zaś w przypadku warsztatów krótszych niż 12 zajęć – maksymalnie za jedną nieobecność.

 7. W przypadku nieplanowanej nieobecności uczestnika na wybranych zajęciach po rozpoczęciu kursu Organizator może zaproponować odrabianie zajęć w grupie równoległej jeżeli ma taką możliwość i w grupie równoległej są dostępne miejsca. Maksymalna liczba zajeć które można odrobić w innej grupie to 2 zajęcia w przypadku kursów złożonych z 12 i więcej zajęć i 1 zajęcia w przypadku kursów złożonych z od 6 do 11 zajęć. Chęć odrobienia zajęć w równoległej grupie należy zgłosić do tygodnia od nieplanowanej nieobecności, jednak zgłoszenie chęci odrabiania nie zobowiązuje Organizatora do umożliwienia opcji odrabiania zajęć w innej grupie.

 8. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach złożonych z 12 i więcej zajęć do 5 dni kalendarzowych od rozpoczęcia zajęć przez grupę (włącznie z piątym dniem) uczestnikowi przysługuje zwrot (i zwolnienie z rat w przypadku płatności ratalnej) pełnej wpłaconej kwoty – wysłany przez Organizatora przelewem zwrotnym. W przypadku rezygnacji do 13 dni od pierwszych zajęć (włącznie z trzynastym dniem) – przysługuje zwrot 2/3 (lub zwolnienie z II i III raty) pełnej należności za kurs (czyli sumy rat, lub pełnej ceny), a w przypadku rezygnacji do 20 dni od pierwszych zajęć (włącznie z dwudziestym dniem) – przysługuje zwrot 1/3 tej kwoty (lub zwolnienie z trzeciej raty). W przypadku rezygnacji po upływie 20 dni – kwoty nie są zwrotne. Opłaty za rozszerzenia warsztatów (takie jak studyjna sesja nagraniowa dokupiona w pakiecie do zajęć) nie są zwrotne.

 9. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach złożonych z od 6 do 11 zajęć cotygodniowych uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej kwoty do 2 dni kalendarzowych od rozpoczęcia zajęć przez grupę (chyba że termin zwrotu podany na stronie zapisowej stanowi inaczej). Po tym terminie kwoty nie są zwrotne. Uczestników zapisanych przed 21/03/2024 obwiązuje zwrot pełnej kwoty do 5 dni.

 10. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach złożonych z od 6 do 11 zajęć odbywających się 2 lub więcej razy w tygodniu uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej kwoty do 2 dni kalendarzowych od rozpoczęcia zajęć przez grupę (chyba że termin zwrotu podany na stronie zapisowej stanowi inaczej). Po tym terminie kwoty nie są zwrotne.

 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z warsztatów wyjazdowych z zakwaterowaniem (takich jak np. Projekt Eskapada) obowiązuje zwrot 50% wpłaconej kwoty przy zgłoszeniu rezygnacji do 14 dni przed dniem wyjazdu. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po tym terminie kwoty nie są zwrotne.

 12. W przypadku niektórych zajęć, polityka zwrotów może być inna niż powyższa z uwagi na niestandardową liczbę zajęć, czas trwania kursu i inne czynniki. Jeśli tak się stanie, warunki zwrotów za kurs będą wyszczególnione na stronie zapisowej danego warsztatu. Warunki zwrotu widoczne na stronie zapisowej mają pierwszeństwo nad ogólnymi warunkami zwrotów wymienionymi w tym regulaminie. Jeśli warunki zwrotu na stronie zapisowej nie są wyszczególnione, zastosowanie mają powyższe zapisy regulaminu.

 13. Rozliczenia za zajęcia stałe (zajęcia bez planowanego terminu zakończenia, nazywane również „jamami”) odbywają się automatycznie do piątego dnia każdego miesiąca (lub po wygaśnięciu okresu rezygnacji jeśli uczestnik dołączył do zajęć w środku miesiąca) poprzez obciążenie karty płatniczej uczestnika. Wysokość opłaty jest proporcjonalna do ilości zajęć planowanej na każdy miesiąc. Od każdej opłaty odlicza się zgłoszone w terminie minimum 48 godzin przed zajęciami nieobecności Uczestnika z poprzedniego miesiąca. Jeśli przy zapisie uczestnik wniósł opłatę wpisową, jest ona odejmowana od następnej płatności comiesięcznej. Opłaty za zajęcia stałe oraz zgłoszone nieobecności są bezzwrotne z wyjątkiem pierwszej opłaty wpisowej, która jest zwrotna do 5 dni od pierwszych zajęć wypadających od jej wniesienia. Jeśli na moment rezygnacji uczestnika pozostają nadpłaty za przyszłe warsztaty, uczestnik może wykorzystać je po zgłoszonej rezygnacji bez dodatkowych opłat lub wnieść o odliczenie tych opłat po ponownym zapisie do tej samej grupy.

 14. Kursy online sprzedawane przez Organizatora na zasadzie usługi elektronicznej (takie jak kurs „Od Zera do Bestsellera” i inne kursy opierające się na dostępie do materiałów edukacyjnych) nie podlegają zwrotowi po dokonaniu zakupu, niezależnie od zgłoszenia rezygnacji. Brak możliwości zwrotu dotyczy jedynie kursów odbywających się na zasadzie dostępu do materiałów cyfrowych, nie obejmujących spotkań z uczestnikami w formie stacjonarnej lub online. Zasady zwrotów dotyczące warsztatów online (czyli warsztatów opartych na spotkaniach z uczestnikami za pomocą komunikatorów elektronicznych) są takie same jak zasady zwrotów dotyczące zajęć stacjonarnych i są opisane w innych punktach niniejszego regulaminu.

 15. Kursy online sprzedawane przez Organizatora na zasadzie usługi elektronicznej (takie jak kurs „Od Zera do Bestsellera” i inne kursy opierające się na dostępie do materiałów edukacyjnych) są wyłączną własnością intelektualną Fundacji Varsztatovnia oraz ich współautorów i ich treść jest przeznaczona wyłącznie dla osób które zakupiły dostęp do materiałów. Powielanie i dystrybucja treści kursów oraz udostępnianie ich osobom trzecim bez zgody Organizatora jest zabronione. W przypadku rażącego złamania warunków użytkowania. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich praw w postaci rekompenstaty utraconych przychodów na drodze pozwu cywilnego i do wycofania dostępu do materiałów kursu dla użytkownika który złamał warunki użytkowania.

 16. Dla niektórych zajęć jest dostępna płatnośc ratalna. Wszystkie raty są równej wysokości (widocznej na stronie zapisowej) i są pobierane automatycznie w odstępach 30 dni lub w innych terminach podanych podczas zapisu na zajęcia. Termin pobrania raty może być opóźniony z uwagi na aktualizacje systemu i prace modernizacyjne. W przypadku braku możliwości pobrania raty system ponowi próbę kilkukronie po upływie kilku dni – jeśli wciąż nie będzie to możliwe, uczestnik zobowiązany jest uiścić ratę przelewem ręcznym na podane przez Organizatora dane. Zakup ratalny jest równoznaczny ze zgodą na automatyczne pobranie rat w ilości i wysokości widocznej na stronie zapisowej, oraz rachunku.

 17. Jako rezygnację z zajęć rozumie się wypełnienie formularza rezygnacji dostępnego na stronie varsztatovnia.pl/warsztaty/rezygnacja/ i przesłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego formularza drogą mailową na adres [email protected] (nie dotyczy zajęć w formie „jam” w przypadku których do rezygnacji wystarczy mail z informacją). Zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach bez poinforomowania Organizatora nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 18. W przypadku zakupu vouchera zapisowego przysługują zasady rezygnacji jak w przypadku zapisu na zajęcia, na które zapisuje się posiadacz vouchera – zwrot kwoty w przypadku rezygnacji z zajęć następuje jako zwrot na voucher zapisowy. Zwrot kwoty w gotówce jest dostępny do 14 dni od zakupu vouchera. W przypadku zamiany zapisu na voucher za zgodą uczestnika zwrot kwoty w przypadku rezygnacji z zajęć następuje jako zwrot na voucher zapisowy, a zwrot kwoty w gotówce jest dostępny do momentu wygaśnięcia okresu rezygnacji oryginalnego zapisu.

 19. Możliwe jest naliczenie zniżki podczas zapisu na zajęcia, jeśli system zapisowy przewiduje opcję zniżki na daną transakcję. Zniżka może być naliczona w przypadku zapisu grupowego i/lub w przypadku zapisu osoby, która uczęszczała już na zajęcia Organizatora. Możliwość otrzymania zniżki oraz jej wysokość zależy od ustaleń Organizatora i w przypadku dostępności jest zawsze widoczna na stronie zapisowej. Zniżki te możliwe są do naliczenia tylko przed dokonaniem opłaty.

 20. Jeśli uczestnik trwających zajęć poleci zajęcia w Varsztatovni dowolnej osobie, która zapisze się na dowolne płatne zajęcia o koszcie ponad 300zł, przysługuje mu jednorazowa zniżka 40zł. By zniżka została przyznana polecający musi być opłaconym uczestnikiem zajęć, które nie zostały jeszcze zakończone, oraz osoba, która zapisała się z polecenia nie może skorzystać ze zniżki grupowej, ani otrzymać zwrotu kwoty. Polecenie musi być zgłoszone przed rozpoczęciem zajęć osoby zaproszonej. Zniżka jest przyznawana po upływie okresu rezygnacji osoby zaproszonej (patrz pkt. 7 Regulaminu). Celem weryfikacji należy podać imię i nazwisko osoby zaproszonej – Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z osobą zaproszoną celem potwierdzenia.

 21. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w datach startu zajęć oraz miejsca zajęć, pod warunkiem, że zostaną one zorganizowane na terenie tej samej miejscowości. Organizator ma prawo do zmiany prowadzącego zajęć, oraz zmian terminów poszczególnych zajęć w kursie w wyniku czynników losowych z zachowaniem dnia tygodnia oraz godziny spotkań.

 22. Faktury za udział w warsztatach są wystawiane na życzenie Uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są o przekazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury na adres mailowy [email protected], lub załączenie tych danych w formularzu zapisowym (pole Komentarz).

 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów, ich następstwa oraz utratę mienia podczas warsztatów. Uczestnik jest odpowiedzialny za swoją własność przez cały czas trwania warsztatów.

 24. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926, zgodnie z polityką prywatności Organizatora znajdującą się poniżej.

 25. W celu wystosowania zapytań, próśb i w innych sprawach można kontaktować się z Organizatorem mailowo: [email protected] lub telefonicznie: +48 780 122 376

> Polityka prywatności

 

Fundacja SWAP (Varsztatovnia) informuje, że prywatność użytkowników oraz zgodność z przepisami RODO jest jej priorytetem. Poniższa polityka prywatności precyzuje jak przetwarzamy zbierane dane, komu są udostępniane oraz jak je zabezpieczamy.

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Varsztatovnia z siedzibą przy ul. Dzielnej 5 w Warszawie (KRS 0000740077 NIP: 1182177063).

 2. Użytkownicy naszych usług i uczestnicy warsztatów oraz wszystkie osoby których dane osobowe znajdują się w naszej bazie mają prawo w każdej chwili wycofać zgodę do ich przetwarzania. Jeżeli osoba wycofująca zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestniczy w danym momencie w warsztatach, wiąże się to z rezygnacją z udziału w zajęciach i zastosowanie ma polityka zwrotów zawarta w niniejszym regulaminie. By wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub zażądać ich usunięcia napisz do nas maila na [email protected].

 3. Udział w warsztatach jest równoznaczny ze zgodą na ew. wykorzystanie wizerunku na publikowanych zdjęciach promocyjnych i innych materiałach graficznych Fundacji (udostępniamy zdjęcia również uczestnikom do własnego użytku).

 4. Strona Fundacji korzysta z plików cookie do zbierania informacji o użytkowaniu do celów analityczno – optymalizacyjnych oraz do celów targetowania treści marketingowych. Są to pliki cookie takich usług jak Google Analitics, Google Tag manager, Facebook Pixel, czy Hotjar. Niniejsza strona korzysta również z zewnętrznych plików cookie – udostępniamy różne narzędzia i usługi stron trzecich na stronie internetowej, aby poprawić wrażenia z jej użytkowania. Narzędzia te obejmują usługi umożliwiające nam osadzanie naszych multimediów na stronie internetowej – np. w celu osadzenia wideo używamy YouTube, do udostępniania nagrań dźwiękowych i innych multimediów możemy również korzystać z usług takich jak Spotify czy Vimeo. Te narzędzia lub usługi często zawierają pliki cookie od tych stron trzecich. Fundacja nie jest administratorem danych w zakresie informacji gromadzonych za pośrednictwem tych plików cookie i nie ma do nich dostępu. Możesz dowiedzieć się więcej o polityce plików cookie stron trzecich oraz o tym, jak zrezygnować z ich przetwarzania zapoznając się z polityką prywatności tych usług. Pliki cookie zbierane przez stronę Fundacji podczas anonimowej sesji przeglądania nie umożliwiają bezpośrednio identyfikacji personaliów użytkownika (nie zawierają one imienia i nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu oraz innych danych osobowych). Możliwe jest wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce użytkownika – może jednak skutkować to częściowym brakiem funkcjonalności naszej strony na jego urządzeniu.

 5. Strona Fundacji zbiera również dane dotyczące użytkowania takie jak informacje systemowe, adresy IP odwiedzających, linki źródłowe lub linki referencyjne. Danych tych używamy do diagnostyki i naprawy problemów technicznych, oraz badań demograficznych dotyczących użytkowania. O ile nie wymaga tego proces prawny, nie łączymy adresów IP z żadnymi danymi osobowymi. Oznacza to, że sesje użytkownika mogą być śledzone na podstawie adresu IP, ale tożsamość użytkownika pozostaje anonimowa. Ponadto zazwyczaj nie ujawniamy stronom trzecim danych dotyczących korzystania z witryny powiązanych z indywidualnymi adresami IP, ale możemy to zrobić w bardzo ograniczonych okolicznościach, gdy jest to wymagane przez prawo, lub współpracując z konsultantami pomagającymi nam w naprawianiu błędów technicznych lub podczas audytu bezpieczeństwa wykorzystywanych przez nas systemów i protokołów.

 6. W ramach świadczenia naszych usług zbieramy również następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres email i numer telefonu), wiek, miejscowość zamieszkania. Wymienione dane są zniezbędne do prawidłowego realizowania obowiązków wynikających z umowy konsumenckiej leżących po stronie Organizatora (zarządzanie i administracja grupami, realizacja obowiązków informacyjnych, kontakt w sprawach administracyjnych), oraz są wykorzystywane do celów informacyjno – marketingowych. Zapis na warsztaty wiążę się ze zgodą na przetwarzanie danych w wyżej wymienionych celach.

 7. Pozyskiwanie wymienionych danych odbywa się przez internetowe formularze zapisowe, formularze kontatkowe, za pomocą poczty eleftronicznej oraz telefonicznie. Wszelkie dane osobowe udostępnione Fundacji są udostępniane dobrowolnie, jednak brak zgody na ich udostępnienie może wiązać się z odmową świadczenia usług.

 8. Organizator w swoich działaniach marketingowych korzysta z z grupowych mailingów (newslettery), nie korzysta z metod telemarketingu. Możliwa jest rezygnacja z otrzymywania emaili marketingowych bez wycofania ogólnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez kliknięcie w link anulowania subskrypcji znajdującego się w stopce jednego z takich maili.

 9. Przechowywanie danych osobowych w bazach danych Fundacji odbywa się z zachowaniem wymaganych procedur bezpieczeństwa oraz dobrych praktyk bezpieczeństwa IT. Osoby nieautoryzowane nie mają dostępu do przechowywanych przez nas dancyh, a zabepieczenia naszych systemów są regularnie aktualizowane i modernizowane. Niestety, ze względu na charakter komunikacji internetowej, żadna transmisja danych przez Internet nie może być całkowicie bezpieczna. Mimo zobowiązania Fundacji na rzecz ochrony prywatności naszych użytkowników, nie możemy zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa wszystkich przechowywanych informacji, osoby przekazujące nam dane robią to na własne ryzyko.

 10. Fundacja SWAP (Varsztatovnia) nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim. Zastrzegamy sobie jednak prawo do udostępnienia tych danych w wyjątkowych przypadkach, jeżeli powstaje wymóg prawny ich udostępnienia, w przypadku nakazu sądowego lub w przypadku wystąpienia okoliczności, w których ujawnienie ich jest konieczne w celu ochrony praw, w tym praw własności intelektualnej Fundacji SWAP.

 11. Fundacja SWAP może udostępniać zebrane dane osobowe autoryzowanym członkom personelu Fundacji w przypadkach gdy ich udostępnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonywania ich zadań służbowych oraz koordynatorom realizowanych wydarzeń jeśli ich udostępnienie jest niezbędne do realizacji wydarzenia.

 12. Informujemy, że w ramach świadczenia naszych usług oraz realizacji celów statutowych korzystamy z następujących usług które mogą być wykorzystywane do przetwarzania zebranych danych:

  – Usługi reklamowy internetowej (Google Ads, Facebook Ads, Linkedin Ads)

  – Usługi świadczenia mailingów grupowych (Mailer Lite)

  – Usługi automatyzacji i integracji międzysystemowej (Zapier, Integromat)

  – Usługi analityki (Google Analitics, Google Tags Manager, Facebook Pixel, Hotjar)

  – Usługi przechowywania i zarządzania danymi (Usługi Google Docs, Google Sheets, Dropbox)

  – Usługi wideokonferencji i realizacji spotkań online (Google Meet, Google Classroom)

  – Usługi wykorzystwane do zarządzania stroną i systemami (Woocommerce, CMS WordPress)

  Informujemy, że z uwagi na regularne zmiany i modernizacje w systemach informatycznych z których korzysta Fundacja niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Jeśli tak się stanie – wszelkie zmiany będą widoczne na tej stronie. Wszelkie takie zmiany nie wpłyną na nasze ogólne zobowiązanie do ochrony prywatności naszych użytkowników.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

– Zespół Varsztatovni