fbpx

Regulamin warsztatów w Varsztatovni

Oraz polityka prywatności

Poniższy regulamin obowiązuje uczestników zapisanych od dnia 29.10.2020 włącznie. Żeby zobaczyć regulamin obowiązujący uczestników dokonujących zakupu przed tym terminem – kliknij tutaj.

 1. Organizatorem warsztatów jest Fundacja “SWAP – Spontaniczne Warsztaty Artystyczno – Praktyczne” z siedzibą na ul. Kwitnącej 5/45 w Warszawie (KRS 0000740077 NIP: 1182177063) posługująca się nazwą handlową i znakiem towarowym “Varsztatovnia“, zwana dalej Organizatorem.

 2. Warunkiem uczestniczenia w warsztatach jest wysłanie zgłoszenia, akceptacja zgłoszenia przez organizatora i uiszczenie opłaty w terminie wyznaczonym na stronie zapisów.

 3. Ilość uczestników biorących udział w poszczególnych projektach warsztatowych jest ograniczona. Potwierdzeniem uczestnictwa jest mailowe potwierdzenie otrzymania wpłaty wysłane przez Organizatora.

 4. Opłat można dokonywać przez system zapisowy dostępny na stronie internetowej Organizatora lub, jeśli nie jest to możliwe – przelewem tradycyjnym (nie dotyczy płatności ratalnej). W przypadku przelewu tradycyjnego prosimy o zatytułowanie wpłaty imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą lub numerem grupy.

 5. Organizator ma prawo do odwołania warsztatów w przypadku niezebrania grupy warsztatowej – w takim przypadku Uczestnikom wystawiane są vouchery zapisowe w wysokości wpłaconej kwoty, lub – jeśli uczestnik wyrazi chęć zwrotu w przeciągu 3 miesięcy od wystawienia vouchera – zwracane są kwoty wpisowe. Jeśli uczestnik wykorzysta taki voucher do zapisu na zajęcia, aplikują się warunki zwrotu jak przy zwykłym zapisie, ze zwrotem kwoty na voucher.

 6. Po dokonaniu zapisu na zajęcia Organizator może dokonać zwrotu częściowego, jeśli Uczestnik poinformuje go o nieobecności na wybranych spotkaniach przed rozpoczęciem warsztatów (przed pierwszymi zajęciami grupy). W przypadku warsztatów złożonych z dwunastu lub trzynastu zajęć możliwe jest uzyskanie zwrotu za maksymalnie dwie planowane nieobecności, zaś w przypadku warsztatów krótszych niż 9 zajęć – maksymalnie za jedną nieobecność.

 7. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach złożonych z 12 i więcej zajęć do 5 dni kalendarzowych od rozpoczęcia zajęć przez grupę (włącznie z piątym dniem) uczestnikowi przysługuje zwrot (i zwolnienie z rat w przypadku płatności ratalnej) pełnej wpłaconej kwoty – wysłany przez Organizatora przelewem zwrotnym do 5 dni roboczych od zgłoszenia. W przypadku rezygnacji do 13 dni od pierwszych zajęć (włącznie z trzynastym dniem) – przysługuje zwrot 2/3 (lub zwolnienie z II i III raty) pełnej należności za kurs (czyli sumy rat, lub pełnej ceny), a w przypadku rezygnacji do 20 dni od pierwszych zajęć (włącznie z dwudziestym dniem) – przysługuje zwrot 1/3 tej kwoty (lub zwolnienie z trzeciej raty). W przypadku rezygnacji po upływie 20 dni – kwoty nie są zwrotne.

 8. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach sześciozajęciowych cotygodniowych uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej kwoty do 5 dni kalendarzowych od rozpoczęcia zajęć przez grupę. Po tym terminie kwoty nie są zwrotne.

 9. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach sześciozajęciowych odbwających się 2 lub więcej razy w tygodniu uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej kwoty do 2 dni kalendarzowych od rozpoczęcia zajęć przez grupę. Po tym terminie kwoty nie są zwrotne.

 10. Rozliczenia za zajęcia stałe (zajęcia bez planowanego terminu zakończenia, nazywane również “jamami”) odbywają się automatycznie do piątego dnia każdego miesiąca. Wysokość opłaty jest równa ilości zajęć planowanej na każdy miesiąc. Od każdej opłaty odlicza się zgłoszone w terminie minimum 48 godzin przed zajęciami nieobecności Uczestnika z poprzedniego miesiąca. Jeśli przy zapisie uczestnik wniósł opłatę wpisową, jest ona odejmowana od następnej płatności comiesięcznej. Opłaty za zajęcia stałe są bezzwrotne z wyjątkiem pierwszej opłaty wpisowej, która jest zwrotna do 5 dni od pierwszych zajęć wypadających od jej wniesienia.

 11. Dla niektórych zajęć jest dostępna płatnośc ratalna. Wszystkie raty są równej wysokości (widocznej na stronie zapisowej) i są pobierane automatycznie w odstępach 30 dni lub w innych terminach podanych podczas zapisu na zajęcia. Termin pobrania raty może być opóźniony z uwagi na aktualizacje systemu i prace modernizacyjne. W przypadku braku możliwości pobrania raty system ponowi próbę kilkukronie po upływie kilku dni – jeśli wciąż nie będzie to możliwe, uczestnik zobowiązany jest uiścić ratę przelewem ręcznym na podane przez Organizatora dane. Zakup ratalny jest równoznaczny ze zgodą na automatyczne pobranie rat w ilości i wysokości widocznej na stronie zapisowej, oraz rachunku.

 12. Jako rezygnację z zajęć rozumie się wypełnienie formularza rezygnacji dostępnego na stronie varsztatovnia.pl/warsztaty/rezygnacja/ i przesłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego formularza drogą mailową na adres [email protected] Zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach bez poinforomowania Organizatora nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

 13. W przypadku zakupu vouchera zapisowego przysługują zasady rezygnacji jak w przypadku zapisu na zajęcia, na które zapisuje się posiadacz vouchera – zwrot kwoty w przypadku rezygnacji z zajęć następuje jako zwrot na voucher zapisowy. Zwrot kwoty w gotówce jest dostępny do 14 dni od zakupu vouchera. W przypadku zamiany zapisu na voucher za zgodą uczestnika zwrot kwoty w przypadku rezygnacji z zajęć następuje jako zwrot na voucher zapisowy, a zwrot kwoty w gotówce jest dostępny do momentu wygaśnięcia okresu rezygnacji oryginalnego zapisu.

 14. Możliwe jest naliczenie zniżki podczas zapisu na zajęcia, jeśli system zapisowy przewiduje opcję zniżki na daną transakcję. Zniżka może być naliczona w przypadku zapisu grupowego i/lub w przypadku zapisu osoby, która uczęszczała już na zajęcia Organizatora. Możliwość otrzymania zniżki oraz jej wysokość zależy od ustaleń Organizatora i w przypadku dostępności jest zawsze widoczna na stronie zapisowej. Zniżki te możliwe są do naliczenia tylko przed dokonaniem opłaty.

 15. Jeśli uczestnik trwających zajęć poleci zajęcia w Varsztatovni dowolnej osobie, która zapisze się na dowolne płatne zajęcia o koszcie ponad 300zł, przysługuje mu jednorazowa zniżka 40zł. By zniżka została przyznana polecający musi być opłaconym uczestnikiem zajęć, które nie zostały jeszcze zakończone, oraz osoba, która zapisała się z polecenia nie może skorzystać ze zniżki grupowej, ani otrzymać zwrotu kwoty. Polecenie musi być zgłoszone przed rozpoczęciem zajęć osoby zaproszonej. Zniżka jest przyznawana po upływie okresu rezygnacji osoby zaproszonej (patrz pkt. 7 Regulaminu). Celem weryfikacji należy podać imię i nazwisko osoby zaproszonej – Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z osobą zaproszoną celem potwierdzenia.

 16. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w datach startu zajęć oraz miejsca zajęć, pod warunkiem, że zostaną one zorganizowane na terenie tej samej miejscowości. Organizator ma prawo do zmiany prowadzącego zajęć, oraz zmian terminów poszczególnych zajęć w kursie w wyniku czynników losowych z zachowaniem dnia tygodnia oraz godziny spotkań.

 17. Faktury za udział w warsztatach są wystawiane na życzenie Uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są o przekazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury na adres mailowy [email protected], lub załączenie tych danych w formularzu zapisowym (pole Komentarz).

 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów, ich następstwa oraz utratę mienia podczas warsztatów. Uczestnik jest odpowiedzialny za swoją własność przez cały czas trwania warsztatów.

 19. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

 20. Udział w warsztatach jest równoznaczny ze zgodą na ew. wykorzystanie wizerunku na publikowanych zdjęciach promocyjnych i innych materiałach graficznych Fundacji (udostępniamy zdjęcia również uczestnikom do własnego użytku).

 21. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SWAP – Spontaniczne Warsztaty Artystytczno – Praktyczne z siedzibą na ul. Kwitnącej 5/45 w Warszawie (KRS 0000740077 NIP: 1182177063).

 22. Uczestnicy oraz wszystkie osoby których dane osobowe mamy w bazie mają prawo w każdej chwili wycofać zgodę do ich przetwarzania. Jeżeli osoba wycofująca zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestniczy w danym momencie w warsztatach, wiąże się to z rezygnacją z udziału w zajęciach i zastosowanie ma polityka zwrotów zawarta w niniejszym regulaminie.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

– Zespół Varsztatovni