fbpx

Pomimo faktu, że rozwój naukowy przenika i wzbogaca życie młodych ludzi na co dzień, badania w całej Europie mówią, że osoby z niskim statusem majątkowym jak i te mniej uprzywilejowane społecznie w powyższej grupie demograficznej mają większe trudności z zaangażowaniem się w program nauczania przedmiotów ścisłych w klasie. 

Zgodnie z raportem z 2020 roku, stworzonym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, tylko 36% studentów publicznych uczelni technicznych to kobiety. Dodatkowo z wyników tegorocznej matury można zauważyć, że rozszerzoną matematykę pisało jedynie 38% kobiet, a z fizyki około 23%, zaś zaledwie niecałe 15% uczniów ze wsi zdawało rozszerzoną matematykę. Ma to bezpośredni wpływ na liczbę uczniów, którzy wybierają się na studia związane z naukami ścisłymi i ostatecznie pracują w tej dziedzinie.

Aby zaradzić tym brakom w zaangażowaniu w naukę przedmiotów ścisłych, Gaiety School of Acting połączyła siły z nami – Varsztatovnią oraz partnerami z Polski, Irlandii, Finlandii i Niderlandów w celu zbadania, w jaki sposób sztuka, a w szczególności improwizacja komediowa, może być wykorzystana przez nauczycieli przedmiotów ścisłych do integracji uczniów i wzrostu ich wyników w nauce. Trzyletni projekt I-STEM, wspierany przez fundusz Erasmus Plus, rozpoczął się 1 września 2020 roku.

Bazując na sprawdzonych korzyściach płynących z komedii i improwizacji w zakresie maksymalizacji komunikacji i usuwania barier, unikalne i innowacyjne podejście I-STEM do włączenia mniej uprzywilejowanych klas społecznych w edukację nauk ścisłych ma na celu przyniesienie korzyści tym grupom uczniów, którzy najbardziej tego potrzebują, a w ostatecznym rozrachunku zlikwidowanie przepaści między szkołą a szkolnictwem wyższym. 

Wykorzystanie humoru w klasie zostało już szeroko zbadane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne i okazało się, że przynosi ono wiele korzyści uczniom. Niektóre z nich to: 

  • Zwiększenie przyswajalności wiedzy 

  • Wzrost automotywacji

  • Wzrost frekwencji w klasie

  • Wzrost wyników w egzaminach

  • Szersza perspektywa myślenia

  • Wzrost zainteresowania nauką

  • Zmniejszenie lęku i stresu w radzeniu sobie z trudnym materiałem

  • Tworzenie pozytywnego społecznego i emocjonalnego środowiska uczenia się.

W skład zespołu I-STEM wchodzą: Varsztatovnia, LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, The Gaiety School of Acting, Trinity Access, St Joseph’s post-primary school in Rush County Dublin, DIAK the Applied Science University Helsinki, Piter Jelles Leeuwarder Lyceum w Niderlandach. W ciągu najbliższych 3 lat I-STEM będzie prowadzić prace badawczo-rozwojowe, mające na celu stworzenie zasobów i kursów, które pomogą nauczycielom przedmiotów ścisłych w promowaniu integracji i zaangażowania się w pracę z klasą. Połączenie nauk ścisłych i improwizacji jest eksperymentem, który według naszych hipotez będzie miał niesamowity wpływ na edukację i zaangażowanie naukowe we wszystkich społecznościach w Europie! Bądźcie z nami i śledźcie naszą pracę pracę na bieżąco, bo będzie się działo!